Ved til hytter og bålplasser

Det er kjørt ut brensel til faste bålplasser, hytter og gammer i Reisa nasjonalpark.

I år som tidligere år kjøres det brensel til faste bålplasser, hytter og gammer i Reisa nasjonalpark. Arbeidet utføres av Statskog Fjelltjenesten og Statens naturoppsyn i spleiselag med nasjonalparkstyret. Formålet med vernet av Reisa nasjonalpark omfatter blant annet bevaring av planter og dyr. Det søkes derfor midler for utkjøring av brensel som skjøtselstiltak for å unngå hogst langs elva i nasjonalparken. For å begrense forbruket settes det nå også opp et vedskjul slik at man kan tilby tørrved til de besøkende.

 

ved tømmer snø vedbod

 

Nasjonalparkstyret søker årlig midler for tiltak i nasjonalparken. Dette gjøres blant annet på bakgrunn av dialog med frivillige lag og foreninger i Nordreisa Faglig rådgivende utvalg. I år har Miljødirektoratet innvilget kr 450.000,-, til Reisa nasjonalparkstyre og de har så langt prioritert følgende:

– Vedlikehold og mindre tilrettelegging inkludert vedkjøring
– Montering av ovn i gapahuk ved Mollisfossen
– Flytting av gammelt toalett fra Mollis til Nedrefoss
– Flytting av gammelt toalett og omdisponering ved Sieimma
– Bord og benker til Mollisfossen

 

Sieimma snø skilt

Disponering av resterende tiltaksmidler tas opp til behandling på neste styremøte.

 

ved tømmer

 

Alle foto: Tarjei Gunnestad, Statskog Fjelltjenesten