Palsmyrene smelter

Nedsmelting av palsmyrene vil føre til at naturgrunnlaget for våtmarksfugler endrer seg og verdien av hekkeområdene reduseres.

Palsmyr en er sjelden naturtype som allerede er sterkt truet i Norge. Palser består av torvhauger med en kjerne av permafrost. Disse torvdekte isfjellene ligger i myrområder i indre Troms og Finnmark, og har noe mindre utbredelse ved Dovre.

 

Foto: Ann-Heidi Johansen

 

Norsk Institutt for Naturforskning overvåker endringer i palsmyrer, og konkluderer med at klimaendringer i form av økende temperaturer og økt nedbør gjør at permafrosten tiner og utbredelsen av palsmyrer minker.

Ved Goahtelouppal, mellom Reisàjàvri i øst og Sàitejàvri i vest, ligger en av palsmyrene som overvåkes av NINA. Palsmyren er en av mange verneverdier i Reisa nasjonalpark, og uttørking av disse områdene vil særlig påvirke arter som sotsnipe, lappspove og fjellmyrløper. Også brushanen, som nå er oppført på rødlista, har tilhold i palsmyrene.

 

Lappspove
Foto: Ann-Heidi Johansen