Nytt håp for fjellreven i nord

I tidlig februar 2022 ble det igjen satt ut fjellrevvalper i området «Reisa sør».

Denne vinteren ble det satt ut 25 fjellrevvalper mellom Reisadalen og Skibotndalen i Nordreisa, Kåfjord og Storfjord kommune. I fjor var første året det ble satt ut fjellrevvalper og da ble det satt ut 12 valper. Valpene kommer fra avlsstasjonen på Sæterfjellet i Oppdal som driftes av Norsk institutt for naturforskning (NINA). Utsettingen ble gjennomført av Statens naturoppsyn (SNO) og NINA i samarbeid med andre partnere.

Fjellrev som slippes ut av transport bur på fjellet
Fjellrevvalpene settes ut. Foto: Antti Ohenoja

 

Denne utsettingen er et tiltak for å øke den kritisk lave bestanden av fjellrev i Nord- Norge, Sverige og Finland. Utsetting av valper i Sør-Norge har vært et av de mest effektive tiltakene for å øke bestanden av fjellrev i Norge i tillegg til støtteforing. Det er plassert ut omtrent 250 foringsautomater i finske, norske og svenske fjellområder. Fjellrevens bestandsstørrelse er beregnet til 450 voksne individer i Skandinavia.

Fjellrever som springer på fjellet i snøen
Fjellrevvalper på tur til fjells. Foto: Antti Ohenoja

 

På grunn av de store avstandene mellom de få bestandene har det vært krevende for fjellreven å etablere seg i nord. Fjellreven er avhengig av å møte på andre rever i egnede områder for at den skal etablere seg og få valper. Ønsket er at de utsatte fjellrevvalpene skal minke avstanden mellom bestandene og utveksle gener i større grad.

Fjellreven er kategorisert som sterkt truet på den Norske rødlista i 2021, noe som betyr at arten har svært høy risiko for å dø ut. Det er flere grunner til at fjellreven fortsatt er kritisk truet i Norge, til tross for total fredning i 1930. Det tar nemlig lang tid for en lav bestand å bygge seg opp igjen. Klimaendringene minker leveområdene til fjellreven og øker leveområdene til rødreven. Rødreven er i direkte konkurranse med fjellreven over mat og hi plasser. Tilgangen på mat som smågnagere har vært dårlig og det er færre rester i fjellet etter rovdyrkadaver.

Internasjonale samarbeid på kryss av landegrensen mellom Norge, Sverige og Finland gjør det mulig å gjennomføre slike prosjekter. Med felles innsats kan gjennomføring, overvåkning, bevaring, finansiering, rapportering og informasjonsflyt forsterkes, dette gir gode synergier. Háldi grensesamarbeidsområde mellom Norge og Finland ble nylig godkjent under EUROPARC nettverket og kan bidra til enda bedre samarbeid i dette området.

Hva kan du gjøre for fjellreven?

  • Ta alltid med deg søppel og matrester tilbake fra fjellet!
  • Meld fra om fjellrevobservasjoner
  • La fjellreven og foringsautomater være i fred

 

Statskog fyller på hundemat i forautomten til fjellrevene
Påfyll til fôrautomaten. Foto: Antti Ohenoja

 

Les mer på:
https://www.nina.no/Om-NINA/Aktuelt/Nyheter/article/reisa-knytter-fjellrevene-sammen