Samarbeidsområdet ble etablert i 2020 gjennom en avtale mellom Metsähallitus og forvaltningsmyndigheten for Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde. Samarbeidet inkluderer også innfallsportene til verneområdene fra Kilpisjärvi, Kåfjord, Storslett og Kautokeino.

Hensikten med samarbeidet er å bevare områdets natur- og kulturverdier og sikre bærekraftig bruk også i framtiden. Samarbeidsavtalen berører ikke regelverket som gjelder for verneområdene og forvaltningen av områdene foregår som tidligere. Samarbeidet er organisert etter modellen fra EUROPARC Federation. Háldi grensesamarbeidsområde er sertifisert som grenseparkområde (Transboundary Area) og er del av nettverket for europeiske grenseparker.

 

Film fra Háldi regionen

Se vår film som gir et innblikk i hva Háldi regionen har å by på av naturverdier og opplevelser.

Filmen er produsert av Montevideo

Logo

 

Háldi er nå offisielt del av EUROPARC grensesamarbeidsprogram

Samarbeidet mellom finske og norske verneområder i grenseområdene rundt fjellet Ráisdouttarháldi / Halti, har nå fått offisiell godkjenning, og er nå del av det omfattende EUROPARC Transboundary Park-programmet. Dette er et nettverk av tolv områder med grenseoverskridende samarbeid i Europa. Háldi grensesamarbeid er det tredje offisielle grensesamarbeidsområdet i Finland og det andre i Norge.

Gjennom denne statusen har partene en formell ramme for grensesamarbeidet, som igjen gir mulighet for å sette felles mål, verne om natur- og kulturarven og utvikle lokalsamfunn. Aktivitetene i samarbeidet styres av en felles styringsgruppe av ansatte i verneområdene, i tillegg til en gruppe som i praksis alle som er interessert i utviklingen av området kan delta i.

I Finland forvaltes verneområder av Metsähallitus, mens i Norge forvaltes de store verneområder av lokale nasjonalparkstyrer. Grensene, lovverket og forvaltningen av verneområdene i Háldi grensesamarbeidsområde forblir som i dag og vil ikke endres gjennom samarbeidet.

Det første året med samarbeid starter

Det er laget en felles strategi for Háldi grensesamarbeid. Hovedtemaene er vern av natur, landskap og kulturminner. I strategien er også tatt med opplæring om natur, formidling, forskning, artsregistrering og overvåking, samt grenseoverskridende tiltak som samarbeid mellom folk og involvering av lokalsamfunn på begge siden av grensen.

Den praktiske driften av Háldi grensesamarbeid er styrt av en felles handlingsplan. For inneværende år 2022 er det planer om å arbeide frem et konsept vi kaller «Háldi uken», hvor lokalbefolkningen og turister vil få mulighet til å delta på arrangement og guidede turer i området. Gjennom konseptet har vi som mål å tilby grenseoverskridende arrangementer og informasjon om lokal natur, kultur og lokalsamfunn. Det er også planer om å publisere informasjon om Haltis samarbeidsområde digitalt eller i form av en brosjyre.

Pandemien har bremset opp det praktiske arbeidet i starten av samarbeidet. Men styringsgruppen har fått fart likevel gjennom digitale møter og noen gjennomførte tiltak. På Kilpisijärvi natursenter viser et nytt grenseoverskridende kart produsert i utviklingsprosjektet, samt en infoskjerm med mye informasjon om Halti-området både fra finsk og norsk side. Liknende informasjon finnes også på Halti besøkssenter på Storslett i Nordreisa.

Letter Council Congratulations-Evaluation HALDI

Map over halti transboundary area
Reisa nasjonalparkstyre tar imot diplom på Europark konferanse i Østterike
Reisa nasjonalparkstyre, fra venstre: Mikkel O. Nilut, Jan Martin Rishaug, Sigrund Hestdal, Herborg Ringstad (leder) og Maret Laila Logje. Foto: Rune Benonisen.

Hvordan komme seg til Háldi-området?

Det er flere måter å komme seg inn i Háldi grensesamarbeidsområde og det er noen anbefalte innfallsporter knyttet til stier og løyper.

Hvert sted leder deg til ulike naturopplevelser og ulike naturtyper. Hva som er best avhenger av hvor du reiser fra, hvilke opplevelser du er ute etter og hvor lang tid du har til rådighet.

De anbefalte innfallsportene til Háldi-området er de samme som for Reisa nasjonalpark og de finner du her.

Foto: Ørjan Bertelsen

Felles villmark

Det høyeste punktet i Finland, Háldičohkka 1324 moh., ligger ved den norske grensen og er en del av det felles fjellmassivet Háldi.

Ráisduottarháldi er den høyeste delen av fjellet og ligger på norsk side, 1361 moh. Riksgrensen går tvers over fjellmassivet, og den omliggende Háldi-regionen deles mellom Norge og Finland. Området er på mange måter et arktisk høyfjellsområde og et landskap uten veier og permanent bosetning. Området har alltid vært viktig for lokalbefolkningenes levebrød for jakt, fiske elle reindrift.

Området Háldi er delt inn i tre hoved naturtyper: Store steinete fjell, elvedaler og vidder dekket av tynt vegetasjonsdekke og flekker av fjellbjørk. Vann og elver spiller en viktig rolle i områdets natur. På finsk side renner vannet gjennom Tornio – Muonionjoki-elven inn i Bottenviken og i Norge fra fjellene til Ishavet. Riksgrensen følger vannskillet. Et stort antall truede arter forekommer i området, for eksempel arter som krever kalkholdig berggrunn og som kan overleve i det arktiske klimaet. Denne unike naturen er truet av menneskelig aktivitet og klimaendringer.

Käsivarsi villmarksområde i Finland

Samling av mennesker på toppen av et fjell

Vandring over grensen

Háldi området er et viktig besøksmål. I Finland har det vært slik i flere tiår, i Norge mer nylig.

Grensen er lett å krysse både til fots og på bilvei. I Finland har folk tradisjonelt gått fra Kilpisjärvi til Halti-fjellet, eller fisket i fjellvann og elver. De mest populære stedene å besøke er i nærheten av innsjøen Kilpisjärvi, for eksempel Saana eller treriksrøysa mellom Finland, Sverige og Norge, som kan nås med båt eller fotturer.

På norsk side er Reisadalen en populær destinasjon. Fotturer, elve- og fjellfiske, kanopadling og elvebåtturer er populære aktiviteter. Fra Norge er det lettest å komme til Haltifjellet via Kåfjorddalen. Her finnes også  Gorzabrua som går over en av de dypeste kløftene i Europa og en populær attraksjon. Disse destinasjonene er lett tilgjengelige fra veiene rundt Háldi området.

Nordkalottruta, som er en del av E1-langtursrute i Europa, går gjennom hele området. Ruta kan nås fra Kilpisjärvi, Guolasjávri/Kåfjorddalen, Ovi Raishiin Visitor Point/Reisadalen, Ráisjávri eller endepunktet på ruten fra Kautokeino. Ruten fortsetter sørover til treriksrøysa og derfra videre helt til Kvikkjokk i Sverige eller Sulitjelma i Norge. Dette er om lag en 800km lang rute fra Kautokeino.

Kopmajokihytta

Historie og kultur forener

Selv om grensen mellom Finland og Norge har vært i sin nåværende posisjon siden 1734, har den gjennom store deler av historien kunnet krysses ganske fritt. En viktig felles faktor er samisk kultur og reindrift.

Den årlige vandringen av reinsdyr mellom vinterbeiter i barskogen på innlandet og sommerbeite på den arktiske kysten fortsatte fram til 1852. På den tiden forbød ny grenseavtale mellom Norge og Russland grenseoverganger, som forårsaket store endringer i reindriften og den samiske kulturen. Uavhengig av grensedelingen utviklet reindriften seg til en viktig næring og var grunnlaget for samisk kultur og språk på begge sider av grensen. Det har foregått handel langs de store elvene mellom kysten og innlandet. År med sult fikk folk til å flykte fra Finland til norskekysten, og en finskspråklig kvensk minoritetskultur finnes ved kysten av Nord-Norge.

Finland, Sverige og Norge deler felles verdier og historie, noe som gjenspeiles i for eksempel allemannsretten, som gir alle rett til å vandre i naturen uavhengig av hvem som eier grunnen, bortsett fra noen naturreservater. Spesielt på finsk side har Háldi-området vært et viktig turområde siden begynnelsen av 1900-tallet. De siste tiårene har turisme vokst til en viktig næring i hele regionen. Selv om Finland tilhører EU og Norge til NATO, er det fortsatt fritt å krysse grensen med visse begrensninger innenfor rammen av Schengen-avtalen.

Reinsdyr i fjellandskap på sommeren ved et vann
Foto: Seija olkkonen

Oppdatert informasjon på besøkssenterne

Kilpisjärvi besøkssenter og Halti besøkssenter på Storslett gir besøkende oppdatert informasjon på stedet og på nett.

Begge senterne er spennende steder å besøke med utstillinger, informasjon, plakater og kart. Halti besøkssenter er også et senter for kvensk kultur og har et museum. Den interaktive Infokiosk-tjenesten til natursentrene gir muligheten til å bli kjent med de naturlige og kulturelle opplevelsene og tjenestene i Háldi-regionen.

Det er normalt tillatt å krysse grensen mellom Norge og Finland også utenom grensestasjonene. Imidlertid er det noen unntak, for eksempel når du har med deg hund eller bruker El-sykkel. Turgåeren må gjøre seg kjent med regelverket og retningslinjene i de forskjellige landene og verneområdene når de planlegger å krysse grensen. Værforhold og reintrekket i området er andre eksempler på forhold som bør vurderes når du planlegger en tur.

Kilpisjärvi besøkssenter og Halti besøkssenter

 

Nordlys over Halti bygget

Halti prosjektet 2018-2020

Grensesamarbeidsområde Háldi ble etablert gjennom prosjektet HALTI - Grenseoverskridende samarbeidsområde i 2018-2020.

Prosjektet ble finansiert gjennom Interreg programmet, Troms og Finnmark fylkeskommune og Laapin Lito. Selve prosjektet ble ledet av Metsähallitus. Andre partnere var, nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde, Halti besøkssenter, Kåfjord kommune og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Fra Finland var også LUKE (Naturressurssenteret) med i prosjektet.