Grenseparksamarbeid for Reisa nasjonalpark og Käsivarsi villmarksområde

Háldi-området kan få status gjennom EUROPARC grenseparkområdeprogrammet.

gruppe menn foss
Mollisfossen Fv: Asgeir K. Blixgård, Pertti Itkonen, Stefano Santi, Rolands Auzins.

 

Reisa nasjonalparkstyre og Halti nasjonalparksenter har over mange år hatt kontakt med kollegaer fra Metsähallitus i Finland. De er myndighet for verneområdene, for eksempel Käsivarsi villmarksområde, som grenser til Reisa nasjonalpark. De siste par årene har vi jobbet sammen i et prosjekt som har hatt som mål å formalisere samarbeidet mellom organisasjonene. Formålet er å få til en bedre samordning om forvaltning av verneområder på begge siden av grensen. Det igjen skal gi en bedre forvaltning og redusere muligheter for konflikt mellom friluftsbruk, som har vært økende, verneverdier og tradisjonelle bruk som for eksempel reindrift.

 

bru foss fjell
Gorsabrua. Rolands Auzins

 

Vi deltar i et samarbeidsprogram utarbeidet av Europarc, en medlemsorganisasjon som jobber for god forvalting av verneområder i Europa. Denne uken var det to representanter fra Europarc på besøk for å sjekke at vi oppfyller kravene som må oppfylles for å få formell status som grenseparkområde. Det ble avholdt møter på Halti nasjonalparksenter og gruppen besøkte Reisa nasjonalpark, Kåfjorddalen, Guolasjávri og Kilpisjärvi.

 

Europark-sertifisering på Halti nasjonalparksenter. Samarbeidspartnere i Háldi-område.

 

Som samarbeidspartnere må vi ha felles mål, det må være satt av penger og tid til samarbeidet, vi må vise hvordan vi informerer om våre felles verdier og hvordan vi ivaretar hensynet til lokale interesser i forvaltningen av områdene.

 

Bergkunst i Sieimma. Fv: Asgeir K. Blixgård, Stefano Santi, Rolands Auzins.

 

Gjennom Interreg prosjektet «samarbeidsområde rundt Halti» har vi jobbet med tiltak og for å knytte sterkere bånd mellom aktørene i Finland og Norge. Dette kan du lese mer om her. Hvis Europarc mener at våre forberedelser er gode nok, kan vi få status som grenseparkområde i oktober og da kalle verneområdene mellom Kilpisjärvi, Kåfjorddalen og Reisadalen for Háldi transboundary area / Háldi grensesamarbeidsområde, og jobbe videre med styrking av bærekraft og helhetlig verdiskaping i dette området.

 

Middag på Ovi Raishiin. Háldi-område samarbeidspartnere.
gruppe menn fjell
Samarbeidspartnere i Háldi-område. Fv: Odd Rudberg, Rolands Auzin, Stefano Santi, Pertti Itkonen, Rune Benonisen.