Fuglekikking ved Reisautløpet naturreservat

Like ved sentrum av Storslett, der Reisaelva møter havet, ligger Reisautløpet naturreservat. Her har Reisaelva over lang tid avlagt store mengder sand, grus og slam. Dette har skapt et stort elvedelta som benyttes av en rekke ulike fuglearter, både som hekkeområdet og som beiteområder under vår- og høsttrekket.

 

Reservatet ble opprettet i 1995 og dekker 6 km2, hvorav 5 km2 er brakkvannsområder. Formålet med fredningen er å ta vare på det rike fuglelivet samt viktige botaniske verdier. I 2011 ble området utpekt som ramsarområde, noe som innebærer at Reisautløpet naturreservat også har internasjonal verneverdi.

 

 

Den gode tilgangen på fisk tiltrekker store mengder av laksand, siland og måker. Smålom og storlom er vanlig å se på vårtrekket. De vanligste gressendene er brunnakke, stokkand, krikkand og stjertand. Området er rikt på vadefugl og da særlig tjeld, storspove, lappsove, rødstilk, myrsnipe, sandlo, strandsnipe og temmincksnipe. Andre arter er småspove steinvender, brushane, svømmesnipe, sotsnipe og dvergsnipe. Gravand er en vanlig hekkefugl i området. Det samme gjelder også for tyvjo, som i stor grad livnærer seg av å stjele fisk fra terner og måker. Bratte sandvegger gravd ut av elva gir gode hekkemuligheter for sandsvale. Av rovfugl er havørn den vanligste, i tillegg kan man også oppleve både dvergfalk og vandrefalk.

 

 

Det finnes ingen observasjonshytte eller fugletårn i området, men det er flere gode utkikkspunkt (se kart). De to beste utkikkspunktene er trolig ytterst på Båtnes samt vestsiden av kipperneset. Her har man god overdekt over selve utløpet samt store mudderflater og sandører. En tur langs strandsonen i kvænnes friluftsområde (kipperneset) er også å anbefale. Andre gode utkikkspunkt er ved Sørkjosen flyplass og ved lanangarko langs Nordkjosveien.

 

Tips til en god fugletur:

Kikkert er en nødvendighet da fuglene ofte kan være langt unna. En teleskopkikkert er meget kjekt, men man kommer også langt med en vanlig håndkikkert. Det er store forskjeller på høyvann og lavvann, så et tips er derfor å sjekke havnivået før man skal ut. Den beste perioden er ofte rett etter høyvann. Da er det flere fuglearter, i hovedsak vadere, som leter etter næring i de nylig tørrlagte områdene nære land.

 

 

Ha en fin tur