Bestillingsdialogen mellom Statskog Fjelltjenesten, Statens naturoppsyn og Reisa nasjonalparkstyre

Den årlige bestillingsdialogen er et viktig verktøy for å planlegge og gjennomføre tiltak i nasjonalparken. Gjennom denne prosessen jobber nasjonalparkstyret for ivaretakelse av naturen og god tilrettelegging for besøkende.

Årlig søker forvaltningsmyndigheten om midler til tiltak som ønskes gjennomført i, og i tilknytning til, nasjonalparken. Dette er tiltak nødvendig for å ivareta formålet med vernet. Midlene deles inn i tre forskjellige formål med tiltak, drift av styret og midler til forvaltningsplanarbeid med kartlegging og utredning.

Midlene gir resultater

Over tid fant nasjonalparkstyret at det var nødvendig å oppruste fasiliteter og infrastruktur ved innfallsporter og rasteplasser. Gjennom bestillingsdialogen fikk  vi midler til å forbedre parkeringen ved Ovi Raishiin og Øvre Kirkestilla, og til nytt toalett ved Sieimma. Vi har også fått midler til nytt toalett ved Mollifossen som vil ferdigstilles i 2021. Disse tiltakene gjøres med hensyn til miljø og hygieniske forhold, særlig med tanke på økt besøk. For 2021 ønskelig å sette opp en gapahuk ved Øvre Kirkestilla.

 

 

Slik jobber nasjonalparkstyret

Nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark har lagt opp et eget løp for dette som er basert på direktoratets frister. Først utarbeides et utkast til tiltaksplan av sekretæren. Videre gjennomgås utkast i styremøte og endringer gjøres. Så diskuteres tiltaksplanen sammen med Faglig Rådgivende utvalg der det er mulig å komme med innspill til planen. En viktig del av arbeidet er også bestillingsdialogmøte med Statskog Fjelltjenesten og Statens naturoppsyn. I dette møtet gjennomgås styrets tiltaksplan. Videre diskuteres behov for oppsynets tilstedeværelse og behov for skjøtsel og drift/vedlikehold. I år ble dialogmøtet gjennomført 23. november.

Om du ønsker du å fordype deg i bestillingsdialogen kan du klikke deg inn på linkene her.

Strategi for bruk av midler

Rammer og opplegg for Fylkesmannen

dal jente